پاورپوینت مناقصه و مزایده و انواع روشهای اجرای کار

پاورپوینت مناقصه و مزایده و انواع روشهای اجرای کار

پاورپوینت مناقصه و مزایده و انواع روشهای اجرای کار

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع مناقصه و مزایده و انواع روشهای اجرای کار

 در قالب ppt ودر27اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

یکی از اهداف مهم سازمان و تشکیلات پیمانکاری حضور در مناقصات و ورود به عرصه اجرای پروژه های مختلف کوچک و بزرگ می باشد

جهت اخذ پروژه پیمـــانکار از طریق مختلف اقدام می نماید که مهمتـــرین و معمــول ترین آنها شرکت در مناقصـــات از طریق فراخوانی دستگاههای اجرایی می باشد . عملیاتی شدن پـروژه ها تابع ضوابط و شـــرایط مختلف و از جملـه تشخیص ضرورت ، مطالعات اولیه ، برآورد تقریبی هزینه ها اقتصادی بودن طرح ، تامین اعتبار و در نهــایت تخصیــــــص بودجه جهت اجرای آنها می باشد که در صورت طی مراحل مــذکور و صدور مجـوزجهت آغاز عملیات اجرایی ، دستگاههـــــای ذیربط از طریق منـــاقصه نسبت به شناسایی پیمانکار واجدشرایـــط اقدام و پس از طی تشریفات منـــاقصه ، در چهارچـــوب ضوابط  و دستوالعملهـــای مربوطه ، نسبت به واگذاری عملیات اجرایی به پیمانکار برگزیده اقدام می نمایند .

انواع معاملات بر اساس نصاب معاملات

             ماده 3 قانون برگز اري مناقصات مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 17/11/83

  • 1. معاملات كوچك : مبلغ آن كمتر از ( 20.000.000 ريال )ميباشد وتوسط كارپرداز انجام ميگيرد.
  • معاملات متوسط : معاملاتي هستند كه مبلغ آن ازمعاملات كوچك بيشتر واز ده برابر
    ( 200.000.000 ريال ) آن كمتر باشد ( توسط كارپرداز وپس از اخذ حداقل سه فقره استعلام انجام ميگردد ).
  • معاملات بزرگ : معاملاتي است كه مبلغ آن از ده برابرمبلغ معاملات كوچك بيشتر باشد
    ( بيشتراز 200.000.000 ريال )كه جهت انجام آن نياز به برگزاري مناقصه ميباشد.

مراحل انعقاد قرار داد

پس از تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح که معمولا توســـط مهندسین مشاور تهیه می گردد و تصویب آنها توسط دستگاههای اجرایی ، مراحل انعقاد قرارداد به ترتیب زیر اجرا می گردد :

1- تکثیر اسناد مناقصه

2- دعوت از پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه

3- تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه به شرکت در مناقصه توسط پیمانکار

4- انتخاب پیمانکار

5- انعقاد قرارداد با پیمانکار

6- تحویل ضمانت نامه حسن انجام تعهد توسط پیمانکار

مناقصه

مناقصه روشی برای انتخاب کیفیت بهتر و قیمت کمتر و معمـــولا معاملات عمده و بزرگ دولتی با روش مناقصه انجام می شود .

مناقصه باذ روشهای زیر انجام و نتایج آن در کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد :

1- مناقصه آزاد و عمومی

2- مناقصه محدود

3- ترک مناقصه ( ترک تشریفات )

معاملات بزرگ دولتی می باید با انتشار آگهی(مناقصه آزاد یا عمومی) و یا دعوتنامه (مناقصه محدود) انجام شود. ترک تشریفات مناقصه فقط در شرایط محدود و طبق ضوابط خاص انجام می شود .

 

 

 

 


خرید آنلاین